ඇෆ්ලටොක්සින්

පොල්තෙල් වල ඇෆ්ලටොක්සින් ! (Aflatoxins in coconut oil)

පොල්තෙල් වල ඇෆ්ලටොක්සින් ! (Aflatoxins in coconut oil)

Aflatoxins in coconut oil. ඇෆ්ලටොක්සින් කියන්නෙ පිළිකා කාරක රසායන ද්‍රව්‍යයක්. ලෝකයේ ඇෆ්ලටොක්සින් වර්ග 14 ක් පමණ තිබුණත් මිනිසාට සහ සතුන්ට...